09.04.2013: Dne 3.4.tr. vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011 Sb. o specifických lékařských službách. Tato vyhláška č. 79/2013 Sb. nově upravuje termíny periodických a mimořádných lékařských prohlídek. Podle nové, aktuálně platné právní úpravy se opakované lékařské prohlídky provádějí v návaznosti na zařazení prací do kategorií (kategorizace podle zákona  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) takto:

a)        v kategorii první se provádí

1.         jednou za 6 let nebo

2.         jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

b)        v kategorii druhé se provádí

1.         jednou za 5 let nebo

2.         jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

c)         v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

d)   v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí:

1.         jednou za 4 roky nebo

2.          jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

Tyto uvedené lhůty neplatí:

a)        pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky než je uveden v odstavci 2 nebo 3,  nebo

b)        pokud je jiným právním předpisem11)  nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Nově je také určeno, kdy musí být provedena mimořádná lékařská prohlídka - tedy nejen v případech, kdy došlo ke změnám pracovních podmínek, nebo kdy má zaměstnavatel podezření na změnu zdravotní způsobilosti pro výkon práce, jako doposud, ale také v případech, kdy byl výkon práce přerušen:

1.         z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,

2.         v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví nebo

3.         z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.

 

Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 79/2013 Sb. na základě jiných právních předpisů (např. pro řidiče zákon č. 361/2000 Sb.), se provedou v těchto termínech. Lékařské prohlídky v termínech podle této vyhlášky se provedou v návaznosti na provedení lékařských prohlídek uvedených ve větě první, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.

 11)      Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)