7.10.2012: Chystáte se stavět, nebo už dokonce stavíte? Naplňuje Vaše stavba některý z požadavků zákona pro určení koordinátora BOZP na stavbě? Společnost ABEPO, s.r.o. pro Vás zajistí výkon koordinátora BOZP i zpracování Plánu BOZP a to jak ve fázi projektu stavby, tak ve fázi realizace.

Další v našem nabídkovém letáku v sekci Ke stažení


 

Kdo je KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI:

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. (11 činností v příloze č. 5 ), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou překročeny následující limity objemu staveb:

 • u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat

Kdy je nutno zajistit KOORDINÁTORA (v přípravě/realizaci), kdy zpracování PLÁNU BOZP a kdy oznámit stavbu OIP:

Dispozice stavby

Povinnosti zadavatele stavby

počet zhotovitelů provádějících stavbu

na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb.

rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

nutno nechat zpracovat plán BOZP

nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP

nutno určit koordinátora při realizaci stavby

1

 

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ne

2 a více

 

 

-

-

ne

ne

ne

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ano

 

 

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)